Добивајќи го мојот тесен бел задник испружен од големиот црн кур