Надвор од курот сакам да свршам лошо дркање во кревет